Dotacje unijne


Realizacja przedsięwzięcia B+R w projekcie:

„Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spłynęła tylko jedna oferta, w wyniku oceny wybrano oferenta: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Wartość całkowita brutto projektu: 100.000 zł
Koszty kwalifikowane: 100.000 zł
Wartość dofinansowania: 80.000 zł

„Stworzenie innowacyjnego systemu operacyjnego
do zarządzania kalendarzem pracy, obsługi zleceń i rozliczania niań”