Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „Niania na miarę”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres Usług oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem serwisu internetowego „Niania na miarę” prowadzonego pod adresem: www.nianianamiare.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), warunki świadczenia Usług, zasady funkcjonowania Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

4. Klient jest uprawniony do rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Serwisu w każdym czasie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

5. Klient oraz osoby korzystające ze strony internetowej Serwisu akceptują, iż zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Organizatora treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

§2 Definicje

Terminy określone w Regulaminie oznaczają:

1. Konsument – zgodnie z art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Niania – osoba wykonująca Usługę oferowaną przez Organizatora;

3. Organizator – Agnieszka Foltyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NIANIA NA MIARĘ z siedzibą w Gdyni, ul.Chabrowa 109A/6, 81-079 Gdynia, NIP: 958-14-98-212, REGON: 362900170; adres e-mail: kontakt@nianianamiare.pl;

4. Klient – osoba, która korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu;

5. Usługi – opieka nad dziećmi, animacje, zabawy edukacyjne oraz wszelkie inne Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Serwisu;

§3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1. Organizator w ramach Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, cennika oraz oferty dostępnej na stronie internetowej Organizatora: https://nianianamiare.pl, świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznanie się z dostępnymi ofertami w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, a także dokonanie wyboru jednej z dostępnych form opieki nad dziećmi realizowanej przez Organizatora.

2. Świadczone przez Organizatora Usługi polegają w szczególności na:

a) zapewnieniu przez Nianię opieki nad dziećmi, w jednej z opcji polegającej na:

– zapewnieniu opieki dziecku w ciągu dnia w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00, dostępnej w opcji „Niania na kilka godzin”,
– zapewnieniu opieki dziecku w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 6:00, dostępnej w opcji „Niania na wieczór”,
– zapewnieniu opieki dziecku w soboty i niedziele, dostępnej w opcji „Niania na weekend”,
– zapewnieniu pełnej opieki dziecku w dni od poniedziałku do piątku w zakresie godzin od 6:00 do 18:00 przy zachowaniu minimum 100h pracy niani w danym miesiącu, dostępnej w opcji „Niania na stałe”,

b) organizacji zabaw edukacyjnych dla dzieci znajdujących się pod opieką,

c) zapewnienie pomocy w odrabianiu lekcji,

d) przygotowanie posiłków dla dzieci,

e) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej dziecku.

§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Warunkiem korzystania z Serwisu przez Klienta jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz posiadanie łącza internetowego.

§5 Zasady korzystania z Usług

1. Zamówienie Usługi oferowanej przez Organizatora następuje drogą elektroniczną poprzez wybór dostępnej opcji oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem: https://nianianamiare.pl i przesłanie go Organizatorowi. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia telefoniczne.

2. Zamówienie na Usługi jest realizowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, z wyłączeniem dni świątecznych.

3. W przypadku chęci skorzystania z jednej z opcji dostępnej w ramach Serwisu Klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz miasta/dzielnicy, którego ma dotyczyć wybrana Usługa oferowana przez Organizatora. Nadto Klient jest zobowiązany do podania dnia oraz przedziału czasowego, w którym Organizator ma świadczyć Usługę, a także wieku i liczby dzieci oraz zakresu dodatkowych czynności do wykonania przez Nianię.

4. Organizator świadczy Usługi w oparciu o zamówienie złożone przez Klienta przez okres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, za cenę zgodnie z cennikiem Usług.

5. Minimalny okres świadczenia Usług przez Organizatora wynosi 3 godziny.

6. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z podaniem informacji niezbędnych do realizacji Usługi.

7. Klient jest zobowiązany podać w formularzu zgłoszeniowym prawidłowe dane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 3 powyżej.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą potwierdzenia dokonania zgłoszenia przez Klienta wysłanego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu. Od tego momentu następuje odpłatne świadczenie Usługi przez Organizatora, który zobowiązuje się zrealizować Usługę, a Klient zobowiązuje się zapłacić za jej wykonanie.

9. Chęć skorzystania z Usług należy zgłosić co najmniej 6 godzin przed rozpoczęciem świadczenia przez Organizatora Usług.

10. Odwołanie opieki powinno nastąpić nie później niż na 6 godzin przed jej rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku Klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów pierwszych 3 godzin zamówionej opieki.

11. Korzystanie z Usług odbywa się po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia dokonania zgłoszenia w trybie określonym w ust. 8 powyżej i po dokonaniu płatności za Usługi, zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu i zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

12. Organizator dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi. W szczególności Organizator gwarantuje stawienie się Niani w miejscu i o czasie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

13. Po wykonaniu Usługi przez Organizatora, Klient jest zobowiązany do stawienia się w miejscu, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem przez Nianię, o omówionej porze. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności, zgodnie z cennikiem, za okres świadczenia dodatkowych Usług przez Organizatora.

§6 Płatności

1. Płatność za skorzystanie z Usług, o których mowa w § 5 ust. 1, następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora przed rozpoczęciem opieki. Klient zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi potwierdzenia dokonania przelewu.

2. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia czasu skorzystania przez Klienta z Usługi po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. W takim przypadku każda kolejna godzina płatna jest dodatkowo w stawce godzinowej obowiązującej dla danej Usługi zgodnie z cennikiem, w sposób określony w ust. 1 powyżej, w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Klienta chęci wydłużenia czasu skorzystania z Usługi.

3.  Stawka godzinowa rozliczana jest co 15 minut.

4. W przypadku zleceń, których czas realizacji kończy się o godzinie 23:00 i później, cena Usługi powiększona będzie o kwotę 30,00 złotych tytułem pokrycia kosztów przejazdu Niani do domu.

§7 Postanowienia dotyczące konsumentów

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia stosownego oświadczenia na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 – dniowego terminu dla odstąpienia od umowy,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

2. Klient będący Konsumentem, składając zamówienie określone w § 5 ust. 1, oświadcza, iż jako korzystającemu ze świadczonych przez Organizatora Usług o charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt d powyżej, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia po uiszczeniu opłaty za Usługę.

§8 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu pomimo zachowania należytej staranności.

2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za:

a) następstwa podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego;

b) udostępnienie przez Klienta osobom trzecim danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;

c) szkody spowodowane okolicznościami, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,

d) szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa;

e) nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Klienta, a także nieprawidłowego działania oprogramowania, z którego korzysta Klient lub nieprawidłowym działaniem dostawcy usług internetowych, z których korzysta Klient.

§9 Postępowanie reklamacyjne

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia przez Organizatora Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nianianamiare.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail wraz z przedstawieniem zgłaszanych nieprawidłowości.

4. Organizator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i powiadomi Klienta o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

2. Świadczenie przez Organizatora Usług wymaga przekazania przez Klienta danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, natomiast Organizator uzyskuje prawo do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji tych Usług.

3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zastosowaniem środków zapewniających ochronę tych danych, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1.

4. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie celu realizacji usług świadczonych przez Organizatora oraz dokonania wzajemnych rozliczeń, a także w celach marketingowych, za wyraźną uprzednią zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

5. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§11 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych- RODO

1. Administratorem danych osobowych jest NIANIA NA MIARĘ Agnieszka Foltyńska z siedzibą przy ulicy Chabrowej 109A/6, 81-079 Gdynia. NIP 9581498212, REGON 362900170.

Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem kontakt@nianianamiare.pl, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://nianianamiare.pl/kontakt/ lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w celu należytej realizacji usługi, zgodnie z Regulaminem Organizatora oraz w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres kontakt@nianianamiare.pl.

4. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji usługi portalu NIANIA NA MIARĘ, co jasno oznaczono w formularzu zgłoszeniowym.

5. W ramach realizacji usługi portalu NIANIA NA MIARĘ, dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione podmiotom trzecim- nianiom, wykonującym usługi oferowane przez Organizatora.

6. Podmioty wskazane w pkt. 5, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa względem RODO oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Organizatora.

7. Dane udostępnianie przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.

10. W każdej chwili, Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zamieści w ramach Serwisu informację w tym przedmiocie oraz powiadomi Klienta o zaistniałej zmianie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej: https://nianianamiare.pl. Klientów, którzy korzystają z Usług świadczonych przez Organizatora w chwili zmiany postanowień Regulaminu, obowiązują postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.